Herzlich Willkommen!

Liebe Schüler/innen,
Liebe Eltern, wir freuen uns auf Ihren Besuch auf unserer neuen Website!

 

 

AD Hagen
Heinitzstraße 73
58097 Hagen
info@ad-hagen.de

Kollegium

Liste der Fachlehrer

Kürzel Name Fächerkombination Funktion(en)/Amt
1 Ab Michael Abel If, Ph, M, SoWi
2 Am Melanie Albersmann D, Pl, Ku
3 Bac Marc Backhaus Ge, E, SoWi Stellvertretender Schulleiter
4 Bd Lucas Badouin Mu, eR Referendar
5 Bor Ulrich Bornemann D, M
7 Bgf Arndt Burggräf D, Ge Referendar
9 Cle Madrisa Cleff Bi, eR
10 Dan Cemile Danisik M, Ek
11 Deh Wiebke Dehn F, Mu
12 Dit Carsten Dittich M, If
13 Dma Gerhard Dohmann D, Ku
14 Eik Susanne Eikel L, kR
15 Eb Christina Eisenberg Ch, Ph
16 Fa Tina Falkowski E, Bi
17 Fre Meike Freund L, E
18 Frö Julia Fröhlich Bi, Ek
19 Htz Daniel Hatzis D, Ge, DuG
20 Hau Martin Haug Ek, kR
21 Heu Matthias Heuer eR
22 Ht Alexander Hietel E, Pl
23 Hol Meike Holtkamp D, Sp
24 Ho Seong-Ju Hong M
25 Ka Arzu Karanfil Ch, Pl Referendarin
26 Kls Dr. Julia Klossek D, E
27 Koe Andrea Köhler D, Ge, kR, Lit
28 Krm Ulf Krumme E, Ge, D
29 La Dr. Norbert Larsen L, Ge
30 Ls Olaf Litterscheidt Ch, L
31 Mue Dr. Stefan Müller L, Sp, Gr Oberstufenkoordinator
32 Mur Philipp Müller D, SoWi Referendar
33 Nau Carolin Naumann E, Ku
34 Neu Christine Neumann L, kR Erprobungsstufenkoordinatorin
35 Pf Meike Pflogsch Bi, Sp
36 Pr Louise von Prince E, M
37 Sw Stefan Sawlanski M, Sp
38 Sz Lydia Scherer-Ziegler F, Sp, Pl
39 Sh Daniel Schneider D, Sp
40 Sj Susanne Schulze-Jaschok E, F
41 Stz Merle Schweitzer E, D
42 Sm Katja Smolarczyk M, D
43 So Mathias Soost D, F
44 Spe Alexander Speckmann Ge, Sp Referendar
45 Spm Christiane Spiekermann L, M Mittelstufenkoordinatorin
46 Tep Hella Tepohl E, Ku
47 Von Sabine Vonnahme D, Ge
48 Wgd Olaf Wiegand D, Ge, eR Schulleiter